دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 99-148 

مقاله پژوهشی (اصیل)

1. بررسی میزان شیوع کتوز تحت بالینی در گاوداری های اطراف تهران

صفحه 99-104

شهاب الدین صافی؛ محمود بلورچی؛ میثم تهرانی شریف؛ افشین رئوفی؛ حمید شریفی


4. مطالعه تاثیر نوار آپیستان بر آلودگی جرب واروآ در زنبورداری های اطراف تبریز

صفحه 119-123

میرهادی خیاط نوری؛ حسین هاشم زاده فرهنگ؛ مسعود جهانبانی اصل؛ پریسا شهبازی