دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 37، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-109 (پاییز و زمستان) 

5. مقاومت آنتی بیوتیکی و ردیابی حضور ژن fimH در جدایه های اشریشیاکلی بدست آمده از انسان و طیور گوشتی

صفحه 49-60

راحم خوشبخت؛ سیده هانیه هادی نژاد؛ مجتبی خسروی؛ عباس میهن خواه؛ مائده صلواتی؛ علی محبت