درباره نشریه

دو فصلنامه "میکروبیولوژی دامپزشکی" که در ابتدا با عنوان "پژوهشنامه دامپزشکی" منتشر می شد با رتبه علمی- پژوهشی به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار منتشر می شود و به استناد نامه شماره 50538/3 تاریخ 91/3/6  کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری" حائز رتبه علمی-پژوهشی می باشد و همچنین دارای تایید مجله‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 19/6/84 طی نامه شماره 124864/87 می باشد. این نشریه با انجمن علمی میکروب شناسی ایران دارای فعالیت مشترک علمی و پژوهشی است.

از اساتید، صاحب نظران،کارشناسان و دانشجویان گرامی دعوت می گردد تا مقالات خود را از طریق این وب سایت بصورت الکترونیکی با رعایت نکات مندرج در راهنمای نویسندگان ارسال نمایند.