اهداف و چشم انداز

اهداف و زمینه ها

نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی با هدف انتشار آخرین دستاورد های علم میکروبیولوژی آماده دریافت و چاپ مقالات پژوهشی  پس از انجام داوری علمی میباشد. مقالات در حوزه های مختلف علم میکروبیولوژی دامپزشکی از جمله باکتری شناسی، ویروس شناسی، قارچ شناسی، ایمنی شناسی وانگل شناسی قابل پذیرش است.  بعلاوه این مجله پذیرش مقالات دارای کیفیت در هر یک از حوزه های پژوهشی ذیل و همچنین مطالعات کاربردی در زمینه بیماری های استراتژیک  دامی در کشور را جهت چاپ در نشریه در اولویت قرار می دهد.  

- روش های نوین در تشخیص بیماریهای عفونی

- پاتوژنز عوامل بیماریزای میکروبی

- روش های نوین در درمان بیماریهای میکروبی 

 - روش های نوین پیشگیری و واکسیناسیون علیه بیماریهای عفونی

- مقاومت های دارویی و روش های جایگزین در درمان عفونت های مقاوم

- بیماریهای عفونی شایع در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری

- اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی (در صورتی که نتایج مطالعه در سطح ملی با ارزش قلمداد شود)

-  بیماریهای مشترک

- بیماری های نوپدید و بازپدید

- تحقیقات کاربردی در زمینه بیماری های عفونی 

- شناسایی و تعیین هویت عوامل بیماریزا برای نخستین بار

مقالات در حوزه های مرتبط با بیماریهای عفونی کلیه حیوانات اهلی، پرندگان، آبزیان و همچنین حیات وحش قابل پذیرش است.  مقالاتی که حاصل انجام مطالعات محدود بوده ولی نتایج آن حائز اهمیت باشد و در جای دیگر به انتشار نرسیده باشد در قالب مقاله کوتاه  قابل پذیرش است. گزارش بیماریهای نادر که نتایج جدید به همراه داشته باشد نیز قابل ارزیابی و پذیرش می باشد. سایر مقالات مرتبط با علم میکروبیولوژی تنها زمانی قابل بررسی است که بحث "عوامل بیماریزا" در آن مطرح باشد. در غیر اینصورت توصیه می شود که مقاله به سایر نشریات ارسال گردد. مطالعات فارمی داروها و مقایسه محصولات تجاری قابل پذیرش نمی باشد.