اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

سعید بکایی

اپیدمیولوژی استاد (دانشکده دامپزشکی - دانشگاه تهران)

sbokaieut.ac.ir
0000-0003-3505-0270

h-index: 14  

هدایت حسینی

کنترل و بهداشت مواد غذایی استاد (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی)

hedayatsbmu.ac.ir
0000-0001-8301-4229

h-index: 25  

مهدی رزاقی ابیانه

قارچ شناسی استاد (پژوهش - بخش قارچ شناسی انستیتو پاستور ایران)

mrab442pasteur.ac.ir
0000-0001-8217-399X

شاهرخ رنجبر بهادری

انگل شناسی استاد(دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار)

bahadory_2000yahoo.com
0000-0003-1488-8402

تقی زهرایی صالحی

میکروبیولوژی استاد( دانشکده دامپزشکی- دانشگاه تهران)

tsalehiut.ac.ir
0000-0002-5665-5757

h-index: 18  

پرویز شایان

انگل شناسی استاد(دانشکده دامپزشکی- دانشگاه تهران)

pshayanut.ac.ir
0000-0002-4666-3235

h-index: 24  

مسعود قربانپور

میکروبیولوژی استاد (دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهید چمران اهواز)

ghorbanpoor2000yahoo.com
0000-0002-0301-4577

مهرداد مهری

کلنیکال پاتولوژی استاد (دانشکده دامپزشکی- دانشگاه فردوسی مشهد)

mohriferdowsi.um.ac.ir
0000-0003-3756-8890

مجید محمدصادق

مامایی و بیماریهای تولیدمثل دام دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

mmsadeqiau-garmsar.ac.ir
0000-0002-3319-7992


https://publons.com/researcher/3201932/majid-mohammadsadegh

آذین توکلی

جراحی دامپزشکی دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

azin.tavakoligmail.com
0000-0002-2720-2038

مدیر مسئول

مجید محمد صادق

مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دانشیار

dr.msadeggmail.com
0000-0002-3319-7992

h-index: 4  

سردبیر

شاهرخ رنجبر بهادری

انگل شناسی استاد

bahadory_2000yahoo.com
0000-0003-1488-8402

مدیر داخلی

مهدی عسکری بدوئی

میکروبیولوژی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

mic.consultgmail.com
09125152573
0000-0001-5051-813X

h-index: 8