اعضای هیات تحریریه

مدیر داخلی

مهدی عسکری بدوئی

میکروبیولوژی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

mic.consultgmail.com
09125152573
0000-0001-5051-813X

h-index: 8