نشریه علمی پژوهشی میکروبیولوژی دامپزشکی (JVM) - واژه نامه اختصاصی