اصول اخلاقی انتشار مقاله

-  مقالات ارسالی نباید به طور هم زمان برای سایر مجلات ارسال شده یا در مجله دیگر به چاپ رسیده باشند.   مقاله نباید بصورت کامل و ذکر نتایج نهایی در همایش های علمی ارائه شده باشد. ارائه قسمتی از نتایج در همایش ها به شرط اطلاع نشریه و تایید سردبیر بلامانع  است.                   

-  نویسنده در صورت استفاده از نظرات و نتایج تحقیقات سایر محققین ملزم به ارجاع دقیق به مقاله مربوطه می باشد. تمام مطالب   ارائه شده باید توسط شخص نویسنده نوشته شده و استفاده از عبارات بکار رفته در سایر منابع بدون تغییر نیز مصداق سرقت ادبی (Plagiarism) بوده و قابل قبول نیست. در صورت استفاده از عبارات بکار رفته در سایر متون علمی، نویسنده موظف است که مطلب مورد نظر را بصورت نقل قول داخل "گیومه" ذکر نماید.

- تنها نام افرادی به عنوان نویسنده در مقاله درج گردد که مشارکت فکری فعال و موثر در تمامی مراحل از ایده پردازی تا تحلیل نتایج و نگارش داشته باشند. در غیر این صورت در بخش تقدیر و تشکر از آنان نام برده شود.

- عدم وجود تناقض در منافع نویسندگان و انتشار مقاله (Conflict of Interest). چنانچه انتشار مقاله سبب انتفاع نویسندگان آن مقاله به صورت خاص گردد باید توضیحات لازم به سردبیر جهت ارزیابی ارسال شود.

-  مجله میکروبیولوژی دامپزشکی حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می دارد. هیات تحریریه در انجام اصلاحات ویرایشی و نگارشی آزاد است

-چاپ و انتشار مطالب مندرج در این مجله به شرط ذکر منبع "میکروبیولوژی دامپزشکی" بلامانع است.
 - ارسال کننده مقاله به عنوان نویسنده مسئول مکاتبات (Corresponding Author) در نظر گرفته می شود و کلیه مکاتبات و اطلاع رسانی های بعدی با وی صورت می پذیرد. تغییر در ترتیب یا اسامی افراد پس از پذیرش مقاله به هیچ عنوان قابل پذیرش نمی باشد. لذا توصیه می شود در زمان ارسال مقاله دقت لازم صورت گیرد.
-  تکمیل و امضاء فرم تعهدنامه و تعارض منافع توسط نویسنده مسئول الزامی است و از بررسی و نمایه شدن مقالاتی که فرم  را تکمیل نکرده باشند، خودداری می‌گردد. لازم به ذکر است که نمونه فرم مذکور در وب سایت مجله موجود است.

- کلیه حقوق قانونی مقاله منتشر شده در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار است.
-  ضروری است تا اخلاق پژوهش و نشر و همچنین حقوق حیوانات در کلیه مراحل تحقیق رعایت گردد.  در صورتیکه انجام تخلف در هر یک از مراحل داوری و انتشار محرز گردد با نظر هیات تحریریه مقاله از روند کار و یا وب سایت نشریه حذف می گردد . جهت دریافت راهنمای اخلاق پژوهش به وب سایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری  (https://rppc.msrt.ir/fa)  مراجعه گردد. در صورتیکه مجوز کمیته اخلاق پژوهشی اخذ شده است ارسال آن همراه با دیگر فایلها در روند داوری و پذیرش مقاله تاثیر مثبت خواهد داشت.

- صحت و سقم و مسئولیت مطالب مقاله به عهده نویسنده (گان) است و نشریه مطالب مندرج در مقالات را تایید یا رد نمی نماید.