اخبار و اعلانات

تغییر مدیر مسئول

به استناد مجوز شماره 73/49176/ص مورخ 400/8/11، شانزدهمین کمیسیون تخصصی نشریات علمی ضمن تشکر از زحمات جناب آقای دکتر شاهرخ رنجبر بهادری، با انتصاب آقای دکتر مجید محمد صادق به عنوان مدیر مسئول جدید نشریه موافقت شد.

مطالعه بیشتر

تعیین هزینه مقاله براساس بخشنامه حمایت مالی نشریات

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (10/62815 مورخ 98/10/4)  پس از تایید سردبیر و داوری مقاله در صورت پذیرش علمی مقاله مبلغ 5/000/000 ریال اخذ خواهد شد. شماره حساب اختصاص یافته:  0105664183006 بانک ملی  تصویر فیش واریزی را علاوه بر ارسال از طریق سایت مجله به ایمیل مجله vet.microbiol@yahoo.com  ارسال فرمایید.    با تشکر

مطالعه بیشتر