اخبار و اعلانات

تعیین هزینه مقاله براساس بخشنامه حمایت مالی نشریات

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (10/62815 مورخ 98/10/4)  پس از تایید سردبیر و داوری مقاله در صورت پذیرش علمی مقاله مبلغ 5/000/000 ریال اخذ خواهد شد. شماره حساب اختصاص یافته:  0105664183006 بانک ملی  تصویر فیش واریزی را علاوه بر ارسال از طریق سایت مجله به ایمیل مجله vet.microbiol@yahoo.com  ارسال فرمایید.    با تشکر

مطالعه بیشتر