تغییر مدیر مسئول

به استناد مجوز شماره 73/49176/ص مورخ 400/8/11، شانزدهمین کمیسیون تخصصی نشریات علمی ضمن تشکر از زحمات جناب آقای دکتر شاهرخ رنجبر بهادری، با انتصاب آقای دکتر مجید محمد صادق به عنوان مدیر مسئول جدید نشریه موافقت شد.