دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 149-195 

مقاله پژوهشی (اصیل)

1. بررسی تغییرات بیوشیمیایی سرم ناشی از عوارض کبدی در آلودگی باکرم قلب سگ (دیروفیلاریا ایمیتیس)

صفحه 149-153

بهرام عمواوغلی تبریزی؛ یعقوب قره داغی؛ فرهاد دستمالچی


2. تعیین آلودگی به تریکومونیازیس در کبوترهای شهر تبریز

صفحه 155-158

میرهادی خیاط نوری؛ حسین هاشم زاده فرهنگ؛ وحید امین جوادی؛ پریسا شهبازی


6. ارزیابی اشتقاق قاعده ای-رأسی الکتروکاردیوم گرام الاغ

صفحه 177-180

احسان ترکی؛ شاهین نجات؛ غلامعلی کجوری؛ بابک سجادی؛ حامد منصور لکروج؛ سعید عزیزیان خانقاه