دو فصلنامه "میکروبیولوژی دامپزشکی" به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار منتشر می شود و به استناد نامه شماره 50538/3    تاریخ 91/3/6   کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری حائز رتبه علمی - پژوهشی می باشد. لذا اساتید، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان گرامی می‌توانند مقالات خود را از طریق این وب سایت بصورت الکترونیکی با رعایت نکات مندرج در راهنمای نویسندگان ارسال نمایند.

نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی از قوانین COPE تبعیت می نماید.

 

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 39، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-119 (پاییز و زمستان) 

مقاله پژوهشی (اصیل)

1. تشخیص مولکولی لپتوسپیراهای بیماری زا با استفاده از روش PCR بر اساس ژن lipl32

صفحه 1-9

فاطمه رحیمی زارچی؛ پژواک خاکی؛ سهیلا مرادی بید هندی