بررسی مقاوت آنتی بیوتیکی گونه های باکتری مولد استرپتوکوکوزیس جدا شده از ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در استان کردستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتی عمومی دامپزشکی

2 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان - دانشکده دامپزشکی- واحد سنندج

3 بهداشت و مواد غذایی- دانشکده دامپزشکی - واحد سنندج

چکیده

در طی چند سال اخیر استرپتوکوکوزیس یکی از معضلات مهم مزارع ماهیان سردآبی کشور بوده است که مسبب تلفات و ضررهای اقتصادی هنگفتی گشته است.در این پژوهش باتوجه به شیوع بیماری استرپتوکوکوزیس،نمونه برداری در فصول گرم سال از 150 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان که دارای علائم بالینی استرپتوکوکوزیس بودند از مجتمع پرورش ماهیان سردآبی پالنگان واقع در استان کردستان اخذ گردید. کشت باکتریایی به روش استاندارد از کلیه ،کبد و طحال ماهیان بر روی محیط های کشت  BAوTSA انجام گردید، محیط های کشت بمدت 5-3 روز در انکوباتور 22 درجه سانتیگراد گذاشته شد پس از خالص سازی و انجام تستهای بیوشیمایی و مولکولی گونه های باکتری جداسازی گردید، پس از تهیه کشت باکتریایی از هر نمونه در محیط کشت مولر هینتون براث، نمونه ها از نظر کدورت با لوله 5/0 مک فارلند مقایسه شدند (تعداد باکتری 109-108). سپس جهت انجام تست آنتی بیوگرام برروی محیط مولر هینتون آگار کشت داده شد. نتایج مطالعات نشان داد که گونه استرپتوکوکوس اینیایی بیشترین حساسیت را به ترتیب نسبت به انروفلوکساسین، فلورفنیکل، داکسی سایکلین، اریترومایسین، اکسی تتراسایکلین ،تتر اسایکلین ، لینکواسپکتین، نئومایسین و کانامایسین دارد وبیشترین مقاومت را به ترتیب نسبت به باسیتراسین، لینکومایسین، فلومکوئین ، سولفادیازین/ترمتوپریم دارد. استرپتوکوکوس آگالاکتیه نسبت به لینکومایسین و باسیتراسین مقاومت داروئی دارد و نسبت به آنتی بیوتیکهای انروفلوکساسین، داکسی سایکلین، فلورفنیکل، لینکواسپکتین، تتراسایکلین، اکسی تتراسایکلین، اریترومایسین، کانامایسین، نئومایسین، فلومکوئین، تری متوپریم، سولفادیازین وسولفامتوکسازول/ تری متوپریم حساسیت بالایی دارد. لاکتوکوکوس گارویه نسبت به باسیتراسین، سولفادیازین/تری متوپریم، لینکومایسین، نئومایسین مقاوم ونسبت به آنتی بیوتیکهائی مانند اریترومایسین، انروفلوکساسین، فلورفنیکل، داکسی سایکلین، تتراسایکلین، اکسی تتراسایکلین ،تری متوپریم ،فلومکوئین، کانامایسین ، لینکواسپکتین و سولفامتوکسازول/ تری متوپریم حساسیت آنتی بیوتیکی دارد. نتایج مطالعات نشان داد که هر سه گونه باکتری جدا شده مولد استرپتوکوکوزیس که می توانند علائم بالینی مشابهی را در ماهیان قزل الا ایجاد کنند نسبت به آنتی بیوتیکهای انروفلوکساسین، فلورفنیکل وداکسی سایکلین بیشترین حساسیت و نسبت به باسیتراسین، سولفادیازین/تری متوپریم و لینکومایسین بیشترین مقاومت را نشان داده اند. برای جلوگیری از افزایش مقاومت، باید از مصرف بی‌رویه و خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها ممانعت کرده و قبل از  استفاده ، کشت باکتریایی وتست آنتی بیوگرام صورت گیرد

کلیدواژه‌ها