بررسی تغییرات برخی از هورمون‌های مولدین نر ماهی سفید‌(1901 Rutilus frisii kutum (Kamensky,‌ در اثر غلظت‌های تحت کشنده سم دیازینون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

2 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه تهران

3 گروه شیلات و بیماری ها- موسسه تحقیقات شیلات ایران

4 گروه شیلات - دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در ایـن تحقیـق آزمـایشـات به صورت ساکن( Static)‌ و بر اساس روش استاندارد ‌1984TRC,‌ به مدت 45 شبانه روز در اکواریوم‌هایی با حجم آب180 لیتر و پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب از جمله pH، سختی کل، اکسیژن محلول و درجه حرارت به ترتیب برابر 2/8-7‌ pH=‌، سختی کل ‌(3mg/l (CaCo3، اکسیـژن بالای 7 میلی‌گرم در لیتر و درجه حرارت 2‌±‌15 درجه سانتیگراد انجام گـردیـد. میزان ‌50LC در 96 ساعت سم دیازینون برابر 4/0 میلی‌گرم در لیتر بدست آمد و مقادیر ‌10LC، 50LC و ‌90LC طی 96 ساعت و میزان حداکثر غلـظـت مجـاز (میزان h5096LC تقسیم بر10) به ترتیب برابر 193/0 ‚4/0، 831/0 و 004/0 میلی‌گرم در لیتر بدست آمد. سپس تیمارهای آزمایشی شامل: تیمار شاهد، تیمار 1 با غلظت 106/0‌=1LC، تیمار 2 با غلظت 157/0‌=5LC و تیمار 3 با غلظت 04/0= MAC value تهیه و مولدین نر ماهی سفید برای مدت 45 روز تحت تاثیر غلظت‌های فوق قرار گرفتند، بطوریکه هر کدام از تیمارها با 3 تکرار و 3 عدد مولد نر ماهی سفید در داخل 12 تانک وارد گردیدند. نتایج نشان داد که دیازینون باعث کاهش میزان هورمون تستوسترون و افزایش هورمون آدرنالین می‌گردد و از این لحاظ تفاوت معنی دار آماری بین تیمارهای مورد نظر مشاهده گردید ‌)05/0(p<‌ امـا هیچ تفاوت معنی‌دار آماری در میزان هورمون کورتیزول و نورآدرنالین در بین تیمـارهـای مورد بررسی مشاهده نگردید ‌(5%<p)

کلیدواژه‌ها