بررسی شیوع سرمی IgG علیه توکسوپلاسما گوندی در طیور شهرستان سمنان، ایران

نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان

2 گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان

چکیده

توکسوپلاسما گوندی تک یاخته ای اجباری داخل سلولی است که می تواند طیف وسیعی از حیوانات خونگرم را به عنوان میزبان های واسط آلوده کند. گربه ها میزبان نهایی هستند. شیوع سرمی آنتی بادی این انگل در پرندگان می تواند معیاری مناسب برای آلودگی محیط باشد. در این مطالعه تیتر سرمی ایمونوگلوبولین G (IgG) به روش الایزا در 168 نمونه سرم جوجه های گوشتی ارجاعی به کشتارگاه صنعتی طیور سمنان و 30 نمونه سرم مرغ های با پرورش آزاد که از محل های نگهداری مختلف در سمنان جمع آوری شده بودند، سنجیده شد. %9/39 جوجه های گوشتی ارجاعی به کشتارگاه سمنان و %7/96 مرغ های با پرورش آزاد دارای تیتر سرمی IgG توکسوپلاسما بودند. در مقایسه دو گروه مورد مطالعه در مربع کای، اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده گردید (P<0.0001). نتایج این مطالعه نشان می دهد که شیوع سرمی آنتی بادی توکسوپلاسما در مرغ های سمنان نسبتا بالا می باشد که در مرغ های با پرورش آزاد به آلودگی خاک به اووسیست انگل و در جوجه های گوشتی به مشکلات مدیریتی در مرغداری ها و دسترسی گربه به عنوان میزبان نهایی به منابع آب و غذای پرندگان پرورشی مربوط می شود.
کلمات کلیدی: توکسوپلاسما گوندی،Toxoplasma gondii، طیور، الایزا، ایران

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Asgari, Q., Farzaneh, A., Kalantari, M., Akrami Mohajeri, F., Moazeni, M., Zarifi, M., Esmaeilzadeh, B., Motazedian, M.H. (2006). Seroprevalence of Free-Ranging Chicken (Gallus gallus domesticus) Toxoplasmosis in Sub-Urban Regions of Shiraz, Iran. International Journal of Poultry Science, 5: 262-4.
2. Asgari, Q., Motazedian, M.H., Esmaeelzadeh, B., Kalantari, M., HatamIranian, Gh.R. (2009). The Prevalence of Toxoplasma Infection among Free-Ranging Chickens in Southern Iran Using IFA and Nested-PCR. Iranian Journal of Parasitology, 4: 29-36
3. Biancifiori, F., Rondini, C., Grelloni, V., Frescura, T. (1986). Avian toxoplasmosis: experimental infection of chicken and pigeon. Comparative Immunology, Microbiology & Infectious Disease, 9: 337-46.
4. Dubey, J.P. (2010a). Toxoplasma gondii infections in chickens (Gallus domesticus): Prevalence, clinical disease, diagnosis, and public health significance. Zoonoses and Public Health, 57: 60-73. doi: 10.1111/j.1863-2378.2009.01274.x.
5. Dubey, J.P. (2010b). Toxoplasmosis of animals and humans. 2nd ed. CRC Press, Boca Raton, FL.
6. Dubey, J.P., Ruff, M.D., Camargo, M.E., Shen, S.K., Wilkins, G.L., Kwok, O.C., Thulliez, P. (1993). Serologic and parasitologic responses of domestic chickens after oral inoculation with Toxoplasma gondii oocysts. American Journal of Veterinary Research, 54: 1668-72.
7. Dubey, J. P., Edelhofer, R., Marcet, P., Vianna, M.C.B., Kwok, O.C.H., Lehmann, T., (2005). Genetic and biologic characteristics of Toxoplasma gondii infections in free-range chickens from Austria. Veterinary Parasitology, 133: 299–306.
8. Dubey, J.P., Webb, D.M., Sundar, N, Velmurugan, G.V., Bandini, L.A., Kwok O.C.H. and Su, C. (2007). Endemic avian toxoplasmosis on a farm in Illinois: clinical disease, diagnosis, biologic and genetic characteristics of Toxoplasma gondii isolates from chickens (Gallus domesticus), and a goose (Anser anser).Veterinary Parasitology, 148: 207–12. doi:10.1016/j.vetpar.2007.06.033
9. Dubey, J.P., Huong, L.T.T., Lawson, B.W.L., Subekti, D.T., Tassi, P., Cabaj, W., Sundar, N. (2008). Seroprevalence and isolation of Toxoplasma gondii from free-range chickens in Ghana, Indonasia, Italy, Poland and Vietnam. Journal of Parasitology, 94: 68–71.
10. Ferguson, D.J.P., Birch-Andersen, A., Siim, J.C., Hutchison, W.M. (1979). Ultrastructural studies on the sporulation of oocysts of Toxoplasma gondii. II. Formation of the sporocyst and structure of the sporocyst wall. Acta Pathologica et Microbiologica Scandinavica, 87: 183–90.
11. Ferguson, D.J.P., Dubremetz, J.F. (2007). The ultrastructure of Toxoplasma gondii. In Toxoplasma gondii. The model apicomplexan: perspectives and methods. ed. L. M. Weiss and K. Kim, 19–48. Academic Press, London.
12. Foster, B. G., Forrest, R.G., Blanco, J.F. (1969). Isolation of Toxoplasma gondii from naturally infected chickens. Texas Journal of Sciences, 20: 323–8.
13. Frenkel, J. K., Dubey, J.P., Miller, N.L. (1970). Toxoplasma gondii in cats: fecal stages identified as coccidian oocysts. Science, 167: 893–6.
14. Hussien, M.O., Alfaki, S.H., El Hussein, A.R.M. (2017). Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Chickens (Gallus domesticus) in Sudan. International Journal of Infection, 4: e40312. doi: 10.5812/iji.40312
15. Ghorbani, M., Gharavi, M.J., Kahnamouie, A. (1990). Serological and parasitological investigations on Toxoplasma infection of domestic fowls in Iran. Iranian Journal of Public Health, 19: 9-17.
16. Jacobs, L., Melton, M.L. (1966). Toxoplasmosis in chickens. The Journal of Parasitology, 52: 1158–62.
17. Ma, L., Wang, Z.D., Li, J.P., Wei, F., Liu, Q. (2015). Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in free-range chickens in Jilin Province, northeastern China. Tropical Biomedicine, 32: 693–8.
18. Matsuo, K., Kamai, R., Uetsu, H., Goto, H., Takashima, Y., Nagamune, K. (2014). Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in cattle, horses, pigs and chickens in Japan. Parasitology International, 63: 638–9.
19. McCulloch, W. F. (1968). Toxoplasmosis review and assessment. Proceedings, 72nd Annual Meeting of the U.S. Livestock Sanitary Association and the 11th Annual Meeting of the American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians, New Orleans, Louisiana. October 6–11, 503–16.
20. Sokolov, A. N. (1970). Susceptibility of chickens to Toxoplasma gondii. Veterinariia, 46: 79–80.
21. Speer, C.A., Dubey, J.P. (1998). Ultrastructure of early stages of infection in mice fed Toxoplasma gondii oocysts. Parasitology, 116: 35–42.
22. Yang, N., Mu, M.Y., Li, H.K., Long, M., He, J.B. (2012) . Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in slaughtered chickens, ducks, and geese in Shenyang, northeastern China. Parasites & Vectors, 5: 237-41. http://www.parasitesandvectors.com/content/5/1/237